អំពី BAFRIST

Bafrist គឺជាគេហទំព័រលក់ទូរស័ព្ទទំនើប ទឹកអប់ និងអាហារសុខភាពតាម Online ។យើងខ្ញុំបានផ្តល់នៅឧត្តមភាព ៣ យ៉ាង ១.​​ គុណភាព ២. សេវាកម្មល្អ ៣. សុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនប្រកបដោយ សីលធម៌ វិជ្ជាជីវ: ភាពស្មោះត្រង់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។ បាហ្រ្វីសជាទំនុកចិត្តរបស់អ្នក ។